Tumandukipun animbang watawis, linaksanan kaliyan riringa, waspada wedaling mangsakala, tepanging sambawa lan sambada. inggih punika pepetinganing lampah, sebab lestantuning solahbawa, sumingkir saking celane sarira, ateges pangleburan kuciwaning raga, kadosta :

1. Kusuting busana, kalingan dening jatmika.

2. Kasloroning ujar, kalingan manising wicara.

3. Kuciwaning warna, kalingan dening mrakarti.

4. Cacading raga, kalingan dening netra sumeh.

5. Taliti sudra, kalingan dening legawa wicaksana

Pramila den santosa ing pangesti, margi yen mboten sampurna tapabratanipun kasebut nginggil, saget dumawah ing jaman paniksaning gesang ingkang dumunung 7 pangkat, dhumawah kandhang salah satunggal utawi langkung, inggih punika :

1. Jamaning kamlaratan, witipun saking boros.

2. Jamaning kawirangan, lena tanpa prayitna.

3. Jamaning  kabodhohan, witripun keset sungkanan.

4. Jamaning angkara, witipun budhuk mumuk.

5. sangsara, witipun resahing lampah.

6. Jamaning sasakit, witipun tuwuk nedha.

7. Jamaning kabilaen, witipun remen maeka.

Iklan